Lsa-MIR166d

Basic info.

Secondary strurture and sequence

mature sequence    star sequence
5'3'
      TTTTTCTT  C    TT   C  G C    AAACCT  ATATATATATATGTGTGTGTATCATCATCATAGTCAACGCAATGGTT
   GAAGCT    TTG GGGGAATG GTCTGG TCGA G CACTAGA   CAT                        
   ||||||    ||| |||||||| |||||| |||| | |||||||   |||                        A
   CTTCGG    AAC CCCCTTAC CGGACC GGCT C GTGGTCT   AGT                        
TGTGTC   ----TGTC  C    TT   A  G T    ------  TCTTACTAAATAGTGGCACCGATCAGTTGCTTCTGTTACTTGTACTT

miRNA cluster info.

No miRNA locus in ± 10k bp interval.

Expression info.

Reads per million (RPM)

Mature miRNA expression [+]

Reads per million (RPM)

Reads per million (RPM)

Target gene info.[+]